Friday, May 18, 2012

Эх орныхоо хөгжилд-Бидний оролцоо арга хэмжээний хулээн авалт дээр

Эх орныхоо хөгжилд-Бидний оролцоо арга хэмжээний хулээн авалт дээр Цахим Өртөө байгууллагаас тухайн үед  Монгол ирсэн байсан. Рэза Катэб, Икрам Гизаби, Халик Яар Хайдары , Юунас Интизар нарыг хурлын төлөөлөгчидөд танилцуулж байгаа зургууд.

эдгээр зургууд болон дээрх Хазара Монгол  хүмүүстэй танилцахыг хүсвэл Facebook Hazara Mongolian Global Initiative бүлэгт элсээрэй.

No comments:

Post a Comment