Thursday, May 17, 2012

Вашингтон ДС хотын Хазара нар 1


2010 оны   3 сарын 5нд Вашингтон ДС хотын Монгол сургуулын хандивын ажиллагаанд Хазара Монголчууд оролцов.

No comments:

Post a Comment